CENTRE DE FORMACIÓ

REGLADA EN ESPORTS

QUINES SORTIDES

ACADÈMIQUES TÉ?

 

 • Altres cicles formatius de grau superior:
GS ensenyament i animació socioesportiva.
 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECT.

 

QUINES SORTIDES

PROFESSIONALS TÉ?

 • Entrenador/a de condicionament físic a les sales d’entrenament polivalent de gimnasos o polies- portius i en instal·lacions aquàtiques.
 • Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·la- cions aquàtiques o poliesportius.
 • Entrenador/a personal.
 • Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
 • Promotor/a d’activitats de condicionament físic.
 • Animador/a d’activitats de condicionament físic.
 • Coordinador/a d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
 • Monitor/a d’aeròbic, d’step, de cicle indoor, de fitness aquàtic i activitats afins.

Àmbit professional i laboral [públic i privat]

 • Gimnasos.
 • Empreses de serveis esportius.
 • Patronats esportius o entitats esportives municipals.
 • Clubs o associacions esportives.
 • Clubs o associacions de caràcter social.
 • Empreses turístiques:
hotels, càmpings, balnearis, etc.
 • Grans empreses amb serveis esportius
per als seus empleats.
 • Centres geriàtrics o de caràcter
social i federacions esportives.
 • Organismes públics d’esports:
diputacions, direccions generals d’esport, etc.

EN UN ENTORN PRIVILEGIAT A L’AIRE LLIURE AMB INSTAL·LACIONS DE PRIMER NIVELL DINTRE D’UN CLUB ESPORTIU

QUÈ ÉS EL CICLE

FORMATIU DE GRAU SUPERIOR?

Amb aquest cicle aprendràs a elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant cap a la mi- llora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

 

 

 

QUÈ OBTINDRÀS AMB AQUESTA

TITULACIÓ A ATLETIA?

1. Qualificacions professionals de nivell 3:

 • Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent. AFD097-3
 • Condicionament físic en grup amb suport musical. AFD162-3
 • Fitness aquàtic i hidrocinèsia. AFD511-3

2. Obtenció de les condicions necessàries per inscriu-re’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya [ROPEC]

3. Certificació de Cycling/Keiser [inclòs]

4. Certificació de TRX [opcional]
Amb 8 hores complementàries a la formació.

5. Avantatges de la formació Atletia
Pràctiques reals amb professionals del centre esportiu i amb altres entitats i empreses del sector.

 

COM S’ACCEDEIX AL CICLE FORMATIU

DE GRAU SUPERIOR?

Poden accedir als cicles formatius de grau superior els alumnes que disposin d’alguna de les acreditacions aca- dèmiques següents:

1. A través de titulació

 • Títol de batxillerat.
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional. CFGS
 • Títol de tècnic/a de formació professional. CFGM
 • Titulació universitària o equivalent.

 

2. A través de prova d’accés

 • Proves d’accés per al cicle formatiu de grau superior que vulguin cursar.
 • Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

COM SÓN ELS ESTUDIS?

Durada

A) 2.000 hores en 2 anys acadèmics:
1.650 hores lectives en instal·lacions esportives i 350 hores de formació en centres de treball.

B) Dual
2.350 hores en 2 anys acadèmics:
1.340 hores al centre educatiu i 970 hores en empresa amb contracte laboral/beca.

Horari: de 9.00 a 15.00 h
Modalitat: presencial
Calendari: de setembre a juny

 

INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions

 • Sala de fitness polivalent
 • Sales d’activitats dirigides amb suport musical
 • Sala de cycling
 • Piscina coberta
 • Piscina descoberta
 • Zones enjardinades i entorn natural
 • Circuit de running
 • Zona d’aparcament
 • Zona de bar
 • Zona de restauració
 • Pistes diverses per esport individual i col·lectiu
 • Aules diverses
 • Seminaris
 • Vestuaris

 

PLA D’ESTUDIS

TÈCNIC/A SUPERIOR
EN CONDICIONAMENT FÍSIC

 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents
  Anatomia, biomecànica i fisiologia aplicades a la prescripció de programes
de condicionament físic, la prevenció de lesions, la nutrició esportiva i la formació en reanimació cardiopulmonar.
 • Habilitats socials
  Tècniques de motivació, comunicació i apoderament personal.
Estratègies de dinamització grupal basades en els principis de la intel·ligència emocional i social.
Gestió de conflictes i resolució de problemes.
 • Fitness en sala d’entrenament polivalent

  Coordinació de sales d’entrenament polivalent.
Direcció d’activitats neuromusculars, d’estiraments i mobilitat articular i cardiovasculars. Organització d’esdeveniment i elaboració de programes de fitness.
 • Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical
  Direcció d’activitats aeròbiques i de tonificació.
Coordinació i organització d’activitats amb suport musical.
Noves metodologies per la dinamització d’activitats bàsiques amb suport musical.
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical
  Noves tendències. Direcció d’activitats aeròbiques i de tonificació i d’activitats amb aparells cíclics.
 • Condicionament físic en l’aigua
  Direcció d’activitats de fitness aquàtic. Noves tendències.
Organització d’activitats de fitness aquàtic.
 • Tècniques d’hidrocinèsia Wellness
  Direcció d’activitats d’hidrocinèsia.
 • Control postural, benestar i manteniment funcional
  Direcció d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional per a tot tipus d’usuaris.
 • Formació i orientació laboral
  Tècniques de recerca de feina amb noves tecnologies, prevenció de riscos en l’entorn laboral, elaboració del CV, el teu currículum ocult, itinerari formatiu i noves estratègies per afrontar les entrevistes de feina.
 • Iniciativa emprenedora
  Gestió esportiva, gestió d’esdeveniments esportius de l’àmbit del fitness i creació d’una microempresa i posicionament en el mercat.
 • Anglès tècnic
  Habilitats comunicatives i coneixements de vocabulari específic del sector del fitness en llengua anglesa.
 • Projecte de condicionament físic
  Identificació del sector productiu i disseny de projectes de l’àmbit del fitness.
 • Formació en centres de treball [formació dual]