AVÍS LEGAL

 

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, la ” LOPD “), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre la matèria. L’ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB informa a tots els socis que les dades facilitades al Club al moment de donar-se d’alta i totes aquelles que es generin a partir del moment en que hom ha esdevingut soci de l’ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB seran incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat de l’ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el Club, per enviar informació mitjançant correu postal o electrònic, dur a terme la gestió comptable, administrativa i de facturació i enviar informació comercial sobre els productes i serveis del Club. El soci pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Per exercitar aquests drets i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit a: ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB (Ctra. Castellar, 628. Terrassa – 08220 Ap. Correus 404).